Vi är specialiserade på uppdrag inom infrastruktursektorn, men vi utför även uppdrag på andra marknader. Vi kan erbjuda certifierade projektledare med stor erfarenhet och engagemang.

Projektledning

Projektledarens roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden.

Projekteringsledning

Projekteringsledare är en nyckelperson i arbetet som att t.ex. ta fram korrekt handlingar så följer uppsatt tid. I ansvaret som projekteringsledare ingår att säkerställa rätt kvalitet av kalkyl- och produktionsunderlag, från tidiga idéskisser till projektering och framtagande av bygghandlingar. Projekteringsledaren måste vara insatt i de produktionsmetoder som används. Detta innebär, förutom erfarenheter, krav på förståelse för helheten och förmågan att binda ihop samtliga konsulters kompetenser.

Byggledning/Entreprenadledning

Byggledaren/Entreprenadledaren följer upp så att entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadernas ekonomi och status till projektledaren. Byggledaren svarar också för entreprenörers egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs efter överenskomna planer.

Arbetsledning

Som arbetsledare ansvarar vi för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet i samråd med platschef eller projektledare.

Platschef

Som platschef fördelar och styr vi arbetet inom projektet. Platschefen är ytterst ansvarig för projektets genomförande från kontrakt till överlämnande, du rapporterar progression och ekonomiskt utfall löpande till arbetschef eller projektledare.

Entreprenadbesiktning

Som entreprenadbesiktningsman undersöker vi om kraven enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda – det vill säga att vi kontrollerar om entreprenören fullgjort sitt åtaganden mot beställaren. Besiktning sker både före och under entreprenadens färdigställande.

Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering

Byggarbetsmiljösamordnare för planering. Denna person ska beakta arbetsmiljörisker redan vid planering/projektering av ett bygg- och anläggningsarbete. Denna funktion finns med i Arbetsmiljölagen som ett krav för planering/projektering av bygg och anläggningsarbeten.

Byggarbetsmiljösamordnare – utförande

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande. Denna person ansvarar för arbetsmiljön på bygg och anläggningsarbetsplatser. Denna funktion finns med i Arbetsmiljölagen som ett krav för bygg och anläggningsarbeten.

CAD-samordnare

CAD-samordnaren ansvarar för att CAD-manualföljs och att ritningar och filer levereras enligt beställarens villkor. Centralt för dennes roll är att säkerställa att samtliga projektörer i projektet arbetar med rätt handlingar. CAD-samordnaren är även den som skriver protokoll och kallar till CAD-samordningsmöten.

BIM-samordnare

BIM-samordnarens olika arbetsuppdrag:

  • Skapa/granska CAD/BIM-manual, upplägg för filstruktur projektportal/server, namngivning modeller och ritningar, mallfiler, ritningsindelningar och stämplar
  • hitta rätt detaljeringsnivå (Level of detailing, LOD), uppbyggnad samordningsmodell3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller
  • samordningsmodell kopplad till tidplan, löpande kontroll av modeller och strukturer, tips och råd, hjälp med utveckling och arbetsmetoder.rutiner för hantering av förvaltningsmodell
  • Hantering av ytor för olika ändamål, sammanställning och kontroll av modeller för relationshandling och överlämnande till arkiv.

Datasamordnare

Som datasamordnare arbetar i projekterings- och utredningsuppdrag med digital information. Du arbetar främst som stöd och samordnare av underlag, projekterat data och hantering av leveranser från projektets ledning samt projektörer. Datasamordnare sitter på en viktig roll då du sköter all information som löper i projektet, samt säkerställer kvalitet och dataflöden.

Projektingenjör

Projektingenjören ingår i projektets verksamhetsstyrning och har en stödjande funktion till projektledarna. I rollen ingår att bistå samordning av granskningskommentarer på levererade dokument samt att planera, delta och dokumentera från projektmöten. Projektingenjören kan även vara behjälplig med fakturahantering och dokumenthantering.

Projektkoordinator

Ansvarar för att strategiskt planera, samordna och vidareutveckla processer i projektet, så att dessa överensstämmer med mål, lagar och riktlinjer som är styrande för verksamheten. Rollen innebär även att agera som stöd till projektledaren genom projektets alla faser.

Geologer

Uppdrag så som:

  • Kartläggning av olika områden
  • Forskning och provtagning
  • Fältarbete samt olika former av administrativt arbete
  • Bedömning och analysering
  • Klassificering, rapportering samt sammanställning