Kvalité

Det är avgörande för företaget och dess framtid hur våra kunder uppfattar våra tjänster och produkter i relation till behov, krav och förväntningar. Det är därför viktigt för oss att upprätthålla och helst stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör.

Denna uppfattning om oss präglas inte enbart av kvaliteten på de produkter som tillverkas utan även i hög grad av vår förmåga att tillgodose våra kunders krav och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnad. Det innebär att såväl alla i företaget som våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten.

För att säkerställa att levererade tjänster och produkter uppfyller specificerade krav har vi upprättat ett dokumenterat kvalitetssystem. Ansvaret för att vidmakthålla och utveckla detta system liksom alla övriga kvalitetspåverkande aktiviteter är klart fastställda inom vår organisation.

Christian Larsson
VD

Kvalitetspolicy

Inom Cantera utgör kvalitetssäkring en del i det dagliga arbetet. Målet med kvalitetssäkring är att genom aktiva och engagerade medarbetare ge kunderna en produkter av rätt kvalitet. Canteras kvalitetspolicy är företagets övergripande avsikter och inriktning avseende kvalitet, formellt uttalade av den högsta ledningen. Kvalitetspolicyn skall vara förenlig med den övriga verksamheten och är utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett rättesnöre i kvalitetsfrågor. Kvalitetsarbetet ska utgå från kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål. Alla medarbetare i organisationen har ett kvalitetsansvar och för att kvalitetsarbetet skall bedrivas i hela verksamheten finns en tydlig ansvarsfördelning.

Kundens behov, förväntningar, krav och önskemål skall ständigt klargöras genom ett organiserat kvalitetsarbete. För att utveckla organisationen finns även ett organiserat arbete för att säkra och utveckla kvaliteten med tydliga kvalitetsmål som kompletterar de kvantitativa målen. Målen är att uppfylla kvalitetsegenskaper som är väsentliga för kunden. Det är en förutsättning för företagets utveckling och fortlevnad att vi ständigt strävar efter nöjda kunder och god lönsamhet. Vi skall därför alltid leverera varor och tjänster till rätt totalkvalitet.

Detta gör vi genom att:

  • leverera i rätt tid
  • ha ordning och reda
  • ha rätt pris
  • ta personligt kvalitetsansvar
  • använda tiden effektivt

Omfattning

Kvalitetssystemet spänner över hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en produkts/tjänsts kvalitet.

Leverantörer

Eftersom Cantera agerar som återförsäljare till ett stort antal olika leverantörer är det viktigt för oss att de håller en hög kvalitet på de varor och tjänster som de levererar. Cantera har ett produktråd som går igenom vilka distributörer och tillverkare som uppfyller våra krav på att vara leverantör till Cantera. Avgörande faktorer är antalet doa, antalet felrapporter från kunder, leveranssäkerhet och pris. Om en distributör eller tillverkare inte uppfyller våra krav så byter vi ut den mot en annan så att vi kan säkerställa leveranser till kund. Kunder kontaktas slumpvis för en undersökning om produkter och leveranser. Synpunkterna som framkommer ligger till grund för produktrådets beslut. Cantera levererar endast produkter som är väl utvalda och prövade. Cantera samarbetar endast med ledande tillverkare och distributörer.

Personal

En förutsättning för kvalitetsarbetet är att forma medskapande medarbetare som är aktiva och engagerade. Engagerade medarbetare efterlever fattade beslut och tar ansvar för sin situation och för företaget.

Detta kräver att det finns väl genomarbetade rutiner för:

  • Information
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Introduktion

Framtida utveckling

Målet för Cantera är att ha certifierat sig i enlighet med ISO eller liknande.