Vad står Cantera för?

Cantera har en stark värdegrund – våra kärnvärden:

JORDNÄRA • UTVECKLANDE • PERSONLIGA • PÅLITLIGA

Om vi i varje beslut som fattas testar frågeställningen – Är detta bra för Cantera? – utifrån våra kärnvärden kan vi lättare skilja på det som är bra och dåligt.

Vilka är våra kärnvärden och vad står de för?

Jordnära: Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande: Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Cantera ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga: Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Cantera.

Pålitliga: Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Cantera. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Vad kan du som jobbar här vänta dig?

Cantera bygger bokstavligen på alla medarbetares yrkesskicklighet. Därför är det viktigt för oss att ta hand om dig som arbetar här och erbjuda stimulerande och ansvarsfulla uppgifter som passar dig. Vi ser gärna att du tar initiativ till din egen utveckling – att du har hög kompetens gynnar ju hela företaget. Vill du växa, kan vi hjälpa till med resurser.

Cantera är en platt organisation med korta beslutsvägar. Initiativ uppmuntras, och du ska alltid kunna säga din mening öppet och ärligt. Vårt mål är att alla ska kunna arbeta till 65. Vi försöker förhindra arbetsskador samt uppmuntrar till både idrottsliga och kulturella aktiviteter-

Vad väntar Cantera sig av dig?

Canteras vision är att vara en av dom bästa arbetsplatserna. Här får du möjlighet att med stort engagemang utveckla din kompetens. I gengäld måste du följa vår företagspolicy och våra etiska riktlinjer. I enlighet med Canteraandan ska du alltid agera professionellt, vara medskapande, hålla löften, leverera i tid, visa andra respekt och ta ansvar för dina handlingar. Som anställd är det förbjudet att bereda dig själv eller någon annan vinning genom att utnyttja företagsinformation eller din ställning inom företaget. Du får inte heller driva egen konkurrerande verksamhet till Cantera, eller använda våra tillgångar till annat än tillåtna ändamål. Likaväl som du alltid har rätt att få information som behövs för att utföra ditt arbete, har du skyldighet att söka information.

Varför pratar vi så mycket om våra ordningsregler?

Arbetsmiljön i vår bransch är behäftad med vissa risker. Därför har vi på Cantera ett arbetsmiljösystem som bland annat går ut på att göra arbetsplatserna trygga och säkra. Var rädd om dig. Och om andra. Hjälp till att förhindra skador och kom gärna med förslag på förbättringar. Tänk på att din personliga skyddsutrustning alltid ska användas och att ordnings- och skyddsregler samt övriga säkerhetsföreskrifter är obligatoriska och alltid ska följas. Den som inte efterlever detta kan bli avstängd från arbetsplatsen.

Får man ta en öl?

Nej, alkohol och droger hör inte hemma på våra arbetsplatser.

Är det ok att retas?

Trakasserier på grund av kön, religion, sexuell läggning, ålder, hudfärg, bakgrund, funktionshinder med mera är totalt oacceptabelt. Kränkande särbehandling och mobbing får överhuvudtaget inte förekomma på vårt företag.

Är alla affärer bra affärer?

Nej. En gång för alla är det viktigt att slå fast att Cantera bara engagerar sig i affärsverksamhet som stämmer med nationella lagar och god affärsetik. Inga undantag medges! Lagar, bestämmelser och normer är dock miniminivån.

Vilken typ av relationer vill vi ha?

Vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunder, leverantörer och entreprenörer. Men även till allmänhet och samhälle. Alla som väljer att samarbeta med Cantera ska känna sig trygga. I samarbeten ska våra kunder kunna ha direktkontakt med våra medarbetare, och inte behöva ha formella överläggningar med en anonym organisation.

Hur får vi goda relationer?

Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi säkerställa att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett braarbete. Vi ska också ständigt sträva efter att utveckla effektivare projekt och arbetsmetoder till kundernas gagn.

Innan samarbeten inleds kontrollerar vi hur underentreprenörer och leverantörer fullgör sina skyldigheter gentemot lagar och avtal. Vi följer löpande upp att våra samarbetspartners hanterar arbetsmiljö- och miljöhänsyn i enlighet med gällande lagar och förordningar. Våra kontakter och samarbete med kunder, leverantörer och entreprenörer skall alltid präglas av professionalism och engagemang.

Lunch, resor, blommor – går det bra?

Vi ska vara uppmärksamma och försiktiga i våra relationer så att inte gränsen för mutor och bestickning överskrids. Vi ska också vara lyhörda för vilka krav våra kunder har på oss i umgänget med deras medarbetare. Våra kärnvärden Jordnära och Pålitlig stämmer inte överens med lyxmåltider och rena nöjesarrangemang utan koppling till verksamheten i form av studiebesök, information eller kurser. Är du osäker på vad som gäller vid till exempel representation eller bemärkelsedagar, läs mer på intranätet om Regler för representation, och diskutera med din chef.

Hur bidrar vi till samhället?

Vi sponsrar noga utvalda program med inriktning på sociala och humanitära ändamål samt idrott. Däremot ger vi aldrig ekonomiska bidrag till politiska partier eller enskilda politiker